Skip to main content

Full text of "Oratio pro Bonifacio marchione Montisferrati habita"

See other formats


I*LIO*r.lAQlM a>,H»iaii! K UITTRF5 

.DRES^is ■a-w wiMiL i| 4 WtE '4 / 

I 
' I 7 8 10 11 12 13 14 15 16 Ex Bibliorhcca { 

quam 16O00 Voll. conftantem | 
huic AbbariacS Genovefae Parif. 
Tcftamenio legavit Car Maurit. 

L£ X^LLiea Archiep. R.emeniis. 
Obiit anno 1710. 


cm 1 6 7 8 llll 10 11 12 13 14 

4 *- *v 


M. ^'^-V 1 /cvW ^ ^ w ■ 

v»v» » 


c 


, A ^v f< + 
./■• 

1 V> *%.-* V 6 y 10 11 12 13 14 15 
1 II 1 [ M II II III | II M 
llll|llll|llll llll 

cm 1 -3 6 7 y 10 11 12 13 14 cm 1 6 8 10 11 12 13 14 15 ' 


cm 1 4 6 7 8 10 11 12 13 14 li 

D*U/ co /.1 E««to ifitMH&MK ' " i {(>) 2>0« M fc. 4«3 - PlitttAu. iiOf c 7* 2-CJJ - AIC 

J"(lo) - 

*(il) !>*»■*•" *f>o 
f*4 KN.lll «II 

(vf.lfjtvMSl 6^5 

(4o£*v 3?/ 4 jj i**0 I4?4j ii («%) - 

'-■■ toj - 

15 t>0 

it>W 

\\ (1« 


6S-S 

C7H 
T a 

m PdluU- i9 n IJ(*3 

lo(*«) 
ll (3-7J - orfU« miti i»s« 1. w* 

%M Dcu,Vw»s ut ' ***£ 

fft. , >, . uJ «.Um U«*«' »• &-•' *— 

- m 

- I4.9 t. .* £*«}? ^l — ■:o- 2,2 C a < 

23 C*5) 
2n CS« 

*6 CJ2) 
*7 C33) £<X4crvO 1'V 

513 ZZ [XU) P« diaJbU <*> *Sll 

3o (Jtf) - /J*i/ \£> 

cm 1 TT -3 6 7 y 10 11 12 13 14 X. 

/* "V 1>'J 
1 1 1 1 { M M M 1 1 1 1 M 1 

c 8 10 11 12 13 14 15 

E 

r 


cm 1 6 7 8 

M 1 II II 


< 


J 10 


1 


1 


12 


13 


14 


15 


I— lo 


1 H 9 10 II 12 13 14 15 

r 

i yv fq 
CRcucrcndo Tunsconfuko dno Tokinni 
Antonio de fartfo Georgio Epo Alcxan 
drino fan<51 iffimi dni nfi pap£ Refcrcdario 
facri Palarii a^ Xxci caufa^ Audicori z&< 

Rationcm his ftudifs quibus tua crudfri 
oncinuigilaui&cofuctudini mca rcpa 
gnanteauflu rn prius illuft riftlmi Pnn/ 
cipis Bonifecii Marchiois MontffKrrrari 
pro obtdjccia pr$ftada in fummo Pctificatu Alcxa 
dri-vi-Pc tificis maximi pcr mc habita:hodicq; ucto 
ci manu dC cfragmetis quibufda mcis in unum ci>n/ 
f cftamuid tc mitto qui illam pro co q? apud ponri/ 
ticcm gci is officio rcqui if tugratum fuit adn.c dum 
q- prit .s tuas in manus incidcrit: Tum ofFicii tui iu/ 
tc:tum maximc quia cius cxarocn &ccnfur;m fub/ 
iruracft:quiTummamcfempcrprofccutus eft Lcni 
uolcntfateam pater 8t pra:ccptor mi optimc pro tcra 
poris neccfTitatc corrigfto:& dirigiro mc in fcmitam 
rc#am:quia fcruus tuus cgo fum r cc fr.cilc abcruv 
ucrim fi luccrna f ulgoris tui illuminabit mc*Romac 
tcitiodccimo KaT-Marcii Anno xpi Mccccocciii* 

E-R-D*V»filiusBcncucnutus dc fan<fto Gcoreio 

£qucs Ihcrofolimitanus Illuftriflimid&iMarJhio 
nis MontffFcrrati Oracor» 
nF.NEVIEVE 
COratio in Confiftorio publfco Rom^pet 
magnificu SC gcncrofum dnm Bcneucnutu 
de fancto Gcorgio Blandrate Comite equiV 
tcm Iherofolimitanu 8L docftore in Pontifi * 
catu Alexandri-vi-Pontificis maximupro U 
luftriffimo & exccllemdno fuo diio Bonih 
cio Marchione Monnfferrati habita; Anno 
chrifti*M*cccC'lxxxxiii» 


On fiiftfatfs maxfme pontifcx Alexao* 
der q, faufto fcfelice & fucundifTnno tue 
:d fummu pontificatus culme alTumptf Exordft% 
_^____ onis acccpto nutio Bonifacius Marchio 
Montil i errati princeps nofter illuftriflimus publi' 
efts in urbibus & popYis fuis beticias atq? fn templis 
pcr fanclos faccrdores ltnorrales & bono^oim retri 
burori deo gfas agedasidebitofq? honores # pia thu 
mircndainftituerinnqdteadfacram bcati Pctrife 
dem uocaucritidiic cOTimeq? filii fui drii noftri Iefu 
xpi in terris uices Sc grcgcs fui curam credidcritmifi 
ad rua nos fancl itare mififlet quo fua crga te 8i fan 
clam apforum fcdcm:fidcro;obferuantia; obedicnti 
amtSC gaudii magnitudine:g, prohac tanta re coco 
pit f.gn i ficarcmus.Optacius enim iucundiufqj nihil iucundftate 
cicontingercpotuilTctinuira quamtc facrofancla: etgaudiumj 
Romanae ccckfix diuina ^puidentia prefecl um eiTe apperifr 
diccrc.Cum ad tus fubiimatiois optatiffimu nund 


I ; 
Excu&tio 
Duifio ■ 


um duplices tcnctcns ad fydcra palma$:Nuftcdirnic 
tis inquit (cruum tuum domine in pace:Quia uide/ 
runtoculimcinauicuIarPctrieum obrigifle guber 
natorcra:cuius aufpiciis SC modcramine intutiuimu 
falutis portum pcrducatur«'Cuiu(cp prudentia fcV au 
tforirare poffit xpiana religio lura: fecuraq? quicfcc 
re Nihilq? tibi 81 huic facratilTimjc fcdi ram glorio/ 
fum:tam accomodatum tamq? profpcrum fucccdcre 
poruit unq ul*potcft:q, iuic fibi pro eo qd cft catho 
iice fidci cultor fingularifTimus non putet pitcr cffe 
«omunc-Et quide maiore ac pcnitus tncrcdibile pro 
hoc tanto Sc* tam comuni bono: afficit" gaudio Prin 
ceps nofter cp noffra inculra:incrudita tam cclcbcr/ 
rimo conccflu indigna eonlequi ualcat oratio-Fatc/ 
bor cnim ingenuc atq? affinnabo pater optfmc ma/ 
ximecpcxmulrisalioru Principumqui cademqua 
nos caufa ad tc confluunt ofonibus: maioris rlcgan 
tiar:maioris ornatus:maiorifqj docfhinar oraticcs ait 
diuifle te:& auditurum eflc maioris uero cfflcii: gra 
uioris pictatis:fincerioris affcclus : princfpiorifq; fi' 
dci nunc>as:fortaflc paucas«Id cni ab co meliusaio 
riufq? fit in quo quidem plures ur^cntiorcfcp^Qua-' 
rc id faciat fubfunt caufas:quas eflc in Principc no/ 
ftro quia facfle tc pcifpicere cxiftimamus ad prcfcns 
cxponcre noftri muncris cfle non duxfmus:Nc hcc 
teporequo oportunius deretdetuisuirruribus:deqj 
caufis iuftilTimis tua: ad iftud diuinum folium iuty 


limationis magtsagetis efl>Altenas laudcs intexere 

uidcamur • Cum uero fis Califti tcrtii Potificat? ma 

ximi nepos ; 8C manuu opus ifqj diuino aflatus nu^ 

minc tc cum forc qui tato gubernaculo neceflarius 

ciTcs auguratus fuerat:Non crit alienu ipius impri' 

mis fcelicem excitare mcmoriam : Cui nihil potius 

finc quaconfulerc comuni oim bono :quara ,pfpice 

rc publicc xpianorum oim utilitati & gloria::qua ca 

fequi & complecli qua: Ropontificatui: 8£ fplcndo 

ri:S:ornamcnto futura cflcnc-RecTc igirur in omni 

bus acclionibns fuis dcum prc (c fcrcbac: fuorumqj 

omnium comodorum oblicus: Rcfcrcbat omnia ad 

amplicudincm:ad dignitatcm lummi poncificatus» 

Ecncullam fapicntia-parccm ncglcxiflc uidcretfin 

uita:intclligcrctqj duo cflc uiuendi gencia :altc^ co^» 

tcmplatiuum:alccrum actiuum Et rurfus acTionum 

alias cflc bellicas:alias cfle urbanasjquiccj tcmponV 

busciabincclligencia diuinarum acqj' admirabiliu 

rcru fuppcrarec:id omne ica ad uircutcs bcllicas trap 

fcrebac;uc urbanas nunq a fcrcfccret-Cum hcconv 

nia ad xpiana: rcligionis dignicatcm:dccus &gloria 

nihilq? pccrmicccbac:qdad bclli gcrcndi :ad uidorig 

confcqucndar ratioucm: ad deledum crudclifliinum 

Turcorum gcnus:ad compefcendos haliq maximos 

tuibincs attinerct-Dccuius tandem rcligione:pieta^ 

te:iufticia:clcmcntia :animimagnitudine: grauifliy 

rrioqj confilio;& magna in furamis negociis obe un 

Aemulatfo 
laudifcalifti 
ad Alcxan* 
^ppcrat ofo dis fortitudinc &conftantiVDc luris pontificn cfm 
liiqj dodlrina^dc libcralitatccrga oes uiros bonosce 
graues:quod maxime Ro*decct pontificcm (upcrua 
cancum:puto hoc loco ucrba facerc ubi frequcri fcr^ 
monc prcdicant: »Cuius tamen culogium ctcrna mc 
rooria dignum & memori tracflandum pedore dlcn 
tio pr^tcrcundum noaduxi* Quo Ro» pontifici nu 
hildifficiliusqfcoptimum pr^flarc-Nihil itcm fe/ 
dlius cfle aiebat:q? qua dum habcat nemine cx tani 
grauiccccflu:pfc»tim te maxk PonMgnonre puto 
bcd gcnus SC proauos 6C qu? non fecimus ipi uix ea 
noftra uoco*Ad tc igiturcxquototiusorationisar 
gumcntumpcndet &fundamcntum infc&umcft* 

ut fcrmoncm conucrtamus omnibus gratum msgis 
cfleconfpicimusilicct tu pro tua modcftia fandliiii/ 
mi patrui tui laudcs cquiorc animo libentiufq; q tu/ 
as audias*Nec fane tc coram tuis dc laudibus • fdco 
a^cnduminftituimusuttibi adulcmur q?anoftra 
rjoftriq; intcgerrimi principis confuctudinc pioifus 
alicnum cfl -i>cd a ut uera diccndo (apientiflimo^ ui' 
ro^ qui te pontificcm clcgcrunt iudicium decretuqj i 
comprobcmustprincipifq; noftri iuftam gratulatio/ 
nis ac gaudii caufam rcpcriam? ♦ Vrgct rtiam id ma 
ximc quonia uirtuti gloria fcmpcr comcs fuit : qua: ' 
quanto magis tegit r HC fpcrnitf; hanc tamcn inuitara 
blandc uell igat & ultro ambit honor • Dcuit totus 
a rurc profcctus lidor ,& in n.cdiis conful quglitus aratrfx-Quf igftur benefacfnde fc quoqj bene ut au^ 
diat nccclTeeft-Dcus omnipotens quiagit oia (em> 
pcr pro fumma infinitaq; prouidentia populi fui arV 
flf&ioncm rcfpfcfcns-Tc idcirco quintum a Califto 
ad pontificatum omnium fuffragiis fortunatiiTime 
uocauft:8£quafi lucfdiiTimum fidus uix in tcnebris 
agente populo conftftuft» Quod fancTfflimum pru 
dcntiflimum grauifllmuq! efle cognofccrct* Quiqj 
tot rerum pericula:totnaufragia expcrtus: fludtuan 
tem Petrinauiculam optime rclcuare ♦ Et famelicos 
lupos ab ouili fuo caute arccre nofcis«Quid enim ti 
biper dcum immortalem natura fortuna dcncgauit 
quod homini fas fit optare» Qui patrfam celebremj 
parcntcsclaros:famfliam gencrofam:ingenium acre 
H ex cxtcris corporis robur x ac ingenium habunde 
largita efbquo efles ad id mun9 ad quod te dcus de 
ftinauerat omni parte aptiflimus-Qus preteKa ne> 
gocforum grauftastaut Romana: ecclefia: conditioj 
tcmporumq; difticultas contigit unq quam non fis 
expertus qua; ue tuo non cciTerit confilio.Cardincn 
munus & Vicccanceliariatus ofTicium ad quod pro 
pe omnes graues pontificis rcferuntur expeditiones 
ubicp maxima ccciefiafticarum rerum molis uerfad" 
Tanta cum laude: tanta cum omnicurialium benu 
uolentia : cVadmirationecgifti : ut ad iftud faftigi/ 
umiure cV etiam mcrito peruener/s ieiufqjmilitiae 
emeritusfis^Trfumphalemquoqjcoronam gerens* 

Alexandii 
laudes laudes abcx 
pcricn 8£ ge 
nere fuo laus a bnge 
ftis officiis» 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ■* 1 X^tfiM 


w 


II 
1 

In quim bencin quam dignean quam deniqj lauda 
biliccrdittjfcaueriS' ExiftimantiscundHs tantxdi/ 
gnitatis onus;quia nulla in terrispr^ftanrior habcif 
nulliufqj humcris iuftius aut vnelius g tibi hoc tcm 
porccredi potuiffc: Qui pulcherrima^ rerum cxpe/ 
rimenta dcdifics:Cuiqi dominicum grcgcm iam an 
tea(ut ita dixerim)mercenariusc luporum ^faucibus 
fcpcnumcro cru ifti;bonis fakibus egifti:falubribus 
floribus pauifti Cuiufqj uocem dominica: oucs au/ 
diuntmorunt & fcquuntur- Et nc quidcm cius mcr/ 
cenarii morcm qui uidct ad k ucnicntcm lupii & fu/ 
$it tanq ad cum dc ouibus no pcrtincat:fcd cius pro 
fcdlo qui diio fuo comiftum gtcgcm -Cuiq^ in par/ 
tcm paftoralis folicitudinis adictfus haud fccusj 
qu x proprium & fua: tantumodo cura^ commiflum 
carifiimc protexittcducauicq;* Cum igif fis hpiaif/ 
fimus S£ latc tibi fit cuftodia crcdita campi: Confli/ 
tueritq? tc omnipotes dcus fupcr gcntcs & rcgna ut 
cdificcs:dcftruas:plantcs 6C cucllas quis dubitct«Tc 
fupcr grcgcm tuum eftc uigiiantifiimu quandoqui/ 
dcm no dccct in totam fapicntem ftertcre notf e • Et 
qucmadmcdu periclcm Athenienfcm uirum fapien 
tcm cum prcturam ad fc dclata gcfturus cflet: dixif/ 
fe fcrut-Caue pcriclcs in libcros homincs magiftra* 
tum gcrcs & cos Grarcos atq? Achcnicnfcs ita mini/ 
mchcfitandumcftte fuprcmo ammoucrfare:tum 
qucm magiftratu;tum apud quos gcrasjdarccp opc Borgia fa 
milia» * 

ram utopinioneque Jc uirtute rapicntiaq? tua apud 

ciues maxima cft non modo expleast Vcrum ctiam 

longe fupcrcs. Quandoquidcm natalis tcrra teap^ 

tiflimum gcnuit:alumna Roma ad/uuit. Officia in 

ftitucrunnexcrcitaciones libcralcfq? dotfrina: erudi 

crunndiuinum numen impulit:(andrilTimorum u?> 

torum fuffragationes induxcrunt • Etnequid dcflt 

acccdat quod ex Borgia Hyfpania:getis clariflima 

familiam oiigincm duds quod Califtus patru9cdu 

cauiuirftituit : arq? huius tantardignitatis gradum 

prepar; uit: Ad hrrc cum omnis anccadte. uite «ue ra> 

tio arq; inftitutio ad diuinam laudem & gloria fcau 

pcr inccnta atq?cre<5te fucrit:a uoluptatibnfq; libcro 

hominc indignis prorfus abhomrcnttpontiricatum 

co tc animo iniilTc conicdtandu cftjut tibi oncri ma 

gisq honoriacccdcrct-Prodcftefq! in eopotipq pre 

eilcs-Cum non ignorcs hoc cflc pontificis munusj 

ut ad comoda fal utcmq; Reipublicar fe totum coue 

ncrat:ac ncq? ut pontificatum Cibifcd ut ipc fc ponti 

ficatui aliget di. dcditurum faciat- Qui ramcn pfunt 

Auguflino tefte mcroribus q honoribus afficiun' 

tur niogn is :Cum fmt tanq fignum ad fagitta m ex^ 

pofiri • Alexandripratcieanomcn bona utarbitray 

tnur ratione:6d bono omine aflfumpfifti ♦ q, Alexan^ 

dros oes tum pc tif/ccs :tum fmperatores exactos po Laus a fuo 

tincatumtiniperiumqjfcelicifllmcgelTiiTe noucris nominc 

atqjhuicidconominidecreta fydcrum fortunamqj I 


II " ' 

7 8 10 11 12 13 14 15 

laus lfarum 
fcientia laus ab elcv 
quetia etcor 
poris forma 


rclegamnec mfnus etfadignepontiTicatushufus no 
mfnis grauitati q nomcn ipm pontificatui & rcgfus 
tuus afpccftustac de qdo tra<fla fpes utrfqj 8C nomini 
8C pontificatui aptc coniungfcur» Alcxandcr namqj 
grarca Ifnguaauxflfatorufrdfcftuncufus fignffiati 
one ucrbf admonerfs c^&facfshumanfs laboribus 
teauxiliatorem adufftorcm pr^ftarc ♦ In maximam 
quoqj &amplifTimamtuinominfslaudemccdft c^ 

litteris dfuinfs 8C humanis oblectaris maxime 8C qui 
dignitatis gradu casterfs mortalibus omnibus pra> 
ftas*Ita amplitudine pr^ftantfaq; ufrtutis cudlis fu> 
perior iudicerfs» Non eni apud te minus q apud uc/ 
tercs illa dtuini Platonis ualuft fentcntiajqua tum de 
mum Re(p*bcatascenfuit-Siaut Philofophi rcgna 
rent;aut Reges philofopharent : oim namq? artifcx 
eft fapicntiajqu^ubicum regali mafeftare coniun' 
gitunadmirabile nefcio qd pr$ftat»Et hi uel pontifi 
ces uel Impcratorcs excelletiffimi in primis fcmpcr 
funt habftitqui 8C litteratiffimi crudftiflimfq? fucrc* 
Nec omifcrfm his annucfare oprimam facundiam ct 
fn cxplfcandfs confilifs :(cntcntiifqjtufscloqucntia: 
uim magnam 8C admfrandam:corporis formam ho 
neftam:ac imperio dignam 8C dignitatcm Ifbcralcm 
his cantis 8i tam pulchrfs natura: memorib9; ftudio 
quoqjplurfma addfdiftf:pr£fertfm diuturna tracftan 
dorum rerum exercitatfoncm fingularcra: ex longo 
ufu prudentiam* Neq^ enim ad iftud dignitatis cub 


mcn rcpcnte & quafi pale a<flus ad fpacn fme impul 
fus* Scd confulco: fed mature : fcd multis magnifcp 
rcbus&dfgnitatum gradihus pericli tata prudentia 
tua:adfummum merituixiq? dignitaris culmendeo 
afpirantc:& fapientibus uiris adiuuati bus prouoft? 

cs*Quid ergo de te plura aut maiora dcfidcrabimus Acffiulatio 
quandoq?dc uirtutcomnisreligio:iufKcia: liheraiis 
tas:clcmcntia:affabilitas: probitas: pietafcprfidcfq j 
quastccumab immatura eta^cprcdiciuntcccomit' 
tantur-Tecg omnibus popuLs romnibus nationib? 
admirabile tc fummc uenci andum credtmt •Mirari 
igitur dcbct ncmo q> pr^ftantiffimus Princcps no^ 
ftcrlaticiam immortalcm:gaudium incrcdibilc:uoy 
luntatcm incomparabiicm re Pontificcm dcclaratu 
fufcr pcrit-In qucm tot funtcongefta bona: totaniV 
mi dotcs: quo ducc: quo paftore falutis ponum au^ 
gufta tcmpora nacti fumus-Erit cnim ficut iam pr^ 
fcnfit Aurufpex: fydcrumq? fcrutrix indicbustuis 
iufticia:& habundatia pjcis in terra hominibus bo^ 
nc uoluntatis*Ihiquos autem dextera potenti^ tuae 
conterct* Supcrcpafpidem & Bafilicum ambulabisj 
6i conculcabis Lconein 8t Draconcra* i 


'i'K 


1 

! 


I 
decretu Car CMonuerut immo fmpulerut h§ c ingcncia tua me 
dinaliu apx rita Patcr beatiffime hos rcuerendiffimos patrcs do 
probat minos Cardinales totius orbis lumina uc ce xpianae 

reiprfferentrfaccrdotem raaximum conft:itucrunt« 
Quippe qui pr^tcr ingenii acrimoniam 8£ exccllctil 
pr§ terq? honeftarum artium dodrinam ut uno con 
cludam ucrbo perfpexcrut omnia in tccilc que Ro^ 
mano pontifici ucl neceilaria uel opportuna cflc pu 
tantur-Quo fit ut uniucrfa chriftiana Rclpu* reuo 
rendiflimis dominis Cardinalibus immorralcs : in* 
crcdibilcs habcantgratiassoptimumq; dccrctum uc 
ftrum fummis laudibus afFcrant Ncccnim no opti 
miccnfcridcbcnt hiiquiPrinapcsfibioptimoscie 
ligunt-Talis profetfo & tantus eft hfs qucm clcgu 
ftis patrcs ut nuncerutusamarct* 
Viucrc fub rcgno tali fuccumbcrct auls 
Fabricius cupcicnt ipi feruirc carhoncs 
In quo tam uario uocum gcncrumq; tumultu 
Tantaquics iurifq? mctus fcruator honcfli 
Vt nihil aut (cuum rabics aut turpc libido 
Suadere placidi feruircnt lcgibus cnfes* 

Conclufio» CAtdcnfqnamcouenftutlaudumtuarum turgen 

tia uclapr§flr]ngamus:idqjcuiuscaufa legati mifli 
Praftatfo fumus cxequamur* Venimus fnq ut tc diii noftri le 
obcdicntis* fu xpf in terris uicariu & bcati Pctri acqi (ucceflorej 

rel igioiftp xpiane pfcm duce principe et modoatore TTTTT TTTT TTTT TTTTTTTTT TTTTTTTTT TtTT TttT TtTT n^^^^ ^n ^^ ^^^^^ ^^^^T ^^ T^ ^^^mr ^^ ^^^^ff n^^^^ ^m ^^ ^^^^ cm 6 7 8 10 11 12 13 14 15 1 


luxra fanelorum patrum dccfcta etconfilfa agnofca 

mus 8C qmaxime pofTimus ucncrcmur utcp anciqua 

illufrriflimi Bonifacii Marchiois McnfTcrratiprin 

apis noftriobcdientiam 8C reucrentiam tibi apofto 

lorura Principis uicedeuoueam9:dedifTcraufq;:qua 

dicamus 8C polliccmur : Sccp illufrriflimam Maria 

coniugcm que ncdum ieligionc:picratc:pudicicu:li 

beiali forma : Scd ctiam otrcris rcgiis uirtunbus ira 

predira efhuc ad fepcrum nacaeifeuideacur unacu 

duobus filiis adhuc infancibus: forma: camen cgrc 

gfse 8C indolis admirandar: quos cgo angclulos ap^ 

pcllo«Scatumqj unuicrfum ribi comendacos cffiaV 

mus: ]uos cu iti cuos 8C fandhx Romanar ccclcfia; fi 

liosobfequetifTimos &dcditiffimos ac flicrc haclo 

nusadmirccredignabcrc- Efrenfm fplcndidiffima: 

pcruccufta:8£ cefcrea famflia de Romana ecefia mul 

tum mcrira:qua: Romanum Pontificem 8C ccclefix 

partcs quoamcp rcs fc fe contudcrint nunq defcruic cc3it bmrx 

quarefus monica humilime fufccpic que- rcligioncm rica 

kmpercoluft:qua:chif(rum nominis hoftes fgpenu 

mero profligaublherofolimitanumq? imperium cc 

clefiac Rornan aliquando fubr git:qua: ecclcfiis plu- 

ra conculic:quas preprio patrimonio fundauitdita/ 

uic 8C erexic Cuiufcp tadem fides 8C deuocio adeo no 

ta eft uc noxius fic nihilCongaudet crgo tibi 8C di, 

gnitati tuar Princeps noflcr ut religiouTTimus : non 

quantura cactcri fccere:fed quantum nulli magis;Ec 'il 

Dcfamflfa 
MctifFcrra 
tiq»deRo 


Ccgaudcs 


* w _ r^ 


I dcfideabra 

he-Gen.xv 

dc caftitatc 

Iofep • gcn» 

xxxix» 

indfthabftf 

nemDafw» non quantum dfci aut excogfcarf poteft : fcd fupra^ 
dici atit excogicari facit fas hc:opcfqjomncs 3C quaf 
cunqj dires & fortunas fuas ad incremcntnm tuas di 
gnitacis Si. tui facratiiTimi nominis cxponimtis Scdi) 
camus-Rcliquum ucro cft:deum omnipotcnte uni/ 
ucrfi conditorem unigenicumcp eius filium quipro 
Pctro rogauit ne defficercc fides eius pic comprcca/ 
munobteftemurqj ct te nobis 8i toti Rcipub- chrf/ 
ft iaria: pro pictate fua quam ciiutiiTime fcelicem cotf 
Ccruet- Praftetqj cibi Abrahefidem: Iofcph caftita/ 
tcmjlndich abftincnciam:R.uch laborandi cedulita/ 
tcm:Dauid humilicacemjlob & Thobiae pacieciam: 
8i Boos largfcatem.Poftremocg nomini tuo eterni/ 

tatcm adiciat» 

■ 

CDixi. 


I 


• * *J ■ ■ I r„ cm 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I % cm 1 6 7 8 10 11 12 13 14 13 I 


cm 1 6 7 8 io :: 12 13 14 


cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 o 

CSJ G\ I — CD I — r*- ^O u"> 
^r 


■ — 

mU i ro CvJ o ■ co r- AO m ■^ ■ro CM 


u I cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 cm 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


o 
csj <J\ ■ <x> 


I — r- ^O m t cn CvJ o a\ ■<:o P- ■VD 


m ■t co CM o cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

cm 1 6 7 8 10 11 12 13 14 15 It 
cm 8 10 11 12 13 14 
; cm 1 

!lll|llll 


III II 
Mll i i M 1 M M IIII 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15